Search
Search Menu

Statut

Statut Stowarzyszenia

Towarzystwo Sportowe Regle Szklarska Poręba

Rozdział I

Nazwa, siedziba, charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie Towarzystwo Sportowe Regle Szklarska Porębazwane dalej „Klubem Sportowym” lub „Klubem” jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i sportu, które nie prowadzi działalności gospodarczej i działa na zasadzie dobrowolności i samorządności. Klub Sportowy może używać nazwy skróconej TS Regle Szklarska Poręba.

§ 2

Siedzibą Klubu Sportowego jest Szklarska Poręba. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Klub Sportowy może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 3

Klub Sportowy opiera swoją działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa o stowarzyszeniach, sporcie oraz na podstawie niniejszego statutu.

§ 4

Klub Sportowy może być członkiem różnych organizacji działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Może współdziałać z innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej – krajowymi i międzynarodowymi oraz ze związkami sportowymi w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5

Klub Sportowy opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Dla realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników.

§ 6

Klub Sportowy ma prawo do używania własnego godła, barw, odznak i pieczęci organizacyjnych przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Decyzję o wyglądzie godła, barw, odznak i pieczęci Klubu podejmuje Zarząd.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7

Za cele Klubu Sportowego przyjmuje się działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym w szczególności:

Upowszechnianie kultury fizycznej i stwarzanie jak najlepszych warunków do praktycznego uprawiania sportu w dyscyplinach: lekkoatletyka, biegi górskie, triatlon, pływanie, kolarstwo.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Rozwijanie zainteresowań związanych ze sportem wśród różnych grup społecznych.

Propagowanie zdrowego trybu życia.

Działalność w zakresie sportu dla osób niepełnosprawnych.

Działania na rzecz profilaktyki uzależnień.

Promocja sportu polskiego w kraju i za granicą.

Uczestnictwo w rywalizacji sportowej.

Organizację i uczestnictwo w imprezach sportowych.

§ 8

Klub Sportowy realizuje swoje cele przez:

Branie udziału w imprezach sportowych, w tym na zawodach na terenie kraju i za granicą.

Propagowanie różnych form sportu i rekreacji.

Nawiązywanie kontaktów z osobami fizycznymi i prawnymi, które swoim działaniem i środkami finansowymi mogą wesprzeć realizację celów statutowych.

Pozyskiwanie nowych członków.

Uczestnictwo w zgrupowaniach sportowych.

Kultywowanie dobrych tradycji polskiego sportu poprzez współpracę z innymi klubami i stowarzyszeniami sportowymi.

Prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach szczególnych pomagającej w osiągnięciu celów statutowych.

Podejmowanie innych czynności zgodnych z przepisami prawa zmierzających do realizacji celów statutowych.

Rozdział 3

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

Członków zwyczajnych.

Członków uczestników.

Członków honorowych.

Członków wspierających.

Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele polscy oraz cudzoziemcy zamieszkali w kraju i zagranicą, którzy:

Złożą pisemną deklarację.

Przedstawią opinię dwóch członków Klubu.

Uzyskają aprobatę Zarządu Klubu.

Członkami uczestnikami może być młodzież poniżej 18 roku życia przyjęta przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji za zgodą ustawowych opiekunów oraz osoby dorosłe.

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa zasłużone dla rozwoju Klubu przyjęte przez Walne Zebranie.

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające cele Klubu przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia. Członek wspierający – osoba prawna – działa w Klubie za pośrednictwem swojego prawomocnego przedstawiciela.

§ 10

Członek zwyczajny ma prawo:

Biernego i czynnego wyboru władz Klubu.

Brania udziału w imprezach organizowanych przez Klubu.

Korzystania ze sprzętu i środków materialnych będących własnością Klubu.

Zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących rozwoju Klubu i domagać się ich rozpatrzenia.

Noszenia odznaki i barw Klubu.

Członkowie uczestnicy mają prawo:

Brania udziału w imprezach organizowanych przez Klubu.

Korzystania ze sprzętu i środków materialnych będących własnością Klubu.

Zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących rozwoju Klubu i domagać się ich rozpatrzenia.

Noszenia odznaki i barw Klubu.

Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

Członek wspierający – osoba fizyczna lub osoba prawna ma prawo:

Brania udziału w imprezach organizowanych przez Klub.

Korzystania ze sprzętu i środków materialnych będących własnością Klubu.

Zgłaszania wniosków do Władz Klubu we wszystkich sprawach dotyczących rozwoju Klubu.

Noszenia odznaki i barw Klubu.

§ 11

Do obowiązków członków należy:

Branie czynnego udziału w pracach Klubu, stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.

Dbanie o dobro i rozwój Klubu, chronienie własności Klubu, jako wspólnego dobra wszystkich członków.

Opłacanie składek członkowskich w wysokości i terminie ustanowionym przez Zarząd.

Propagowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia.

§ 12

Członkostwo w Klubie osoby fizycznej ustaje na skutek:

Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu.

Wykluczenia na podstawie uchwały Władz Klubu za działania na szkodę Klubu.

Skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę utraty praw publicznych.

Skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu utraty więzi z Klubem.

Nieopłacania składek członkowskich.

Śmierci członka.

Członkostwo w Klubie osoby prawnej ustaje na skutek:

Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu.

Skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu utraty więzi z Klubem.

Od decyzji z ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

Członkowie zwyczajni i członkowie uczestnicy mogą być zawieszeni w prawach członkowskich przez Władze Klubu w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych.

§ 13

Członkowie Klubu za aktywny udział w realizacji statutowych zadań Klubu mogą otrzymywać stypendia, wyróżnienia i nagrody, których rodzaj ustala Zarząd Klubu z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 14

Władzami Klubu są:

Walne Zebranie Członków.

Zarząd Klubu.

Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.

Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.

Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania.

W przypadku ustąpienia członka Zarządu Klubu przed upływem kadencji Zarząd może powołać na jego miejsce nowego członka. Liczba powołanych nie może jednak przekraczać 1/2 stanu tej władzy pochodzącego z wyboru.

W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej Klubu przed upływem kadencji Komisja może powołać na jego miejsce nowego członka spoza Zarządu Klubu.

Walne Zebranie Członków

§ 15

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu zwoływaną przez Zarząd.

W Walnym Zebraniu Członków udział mogą brać wszyscy członkowie z prawem czynnego lub biernego prawa do głosowania i składania wniosków.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Walne Zebranie Członków zwyczajne zwoływane jest co roku jako Zebranie Sprawozdawcze, a raz na cztery lata jako Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może być zwoływane w każdej chwili na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Klubu lub na wniosek połowy członków mających czynne prawo wyborcze.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Klubu.

Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy.

Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zatwierdzanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z wykonania przez Zarząd Klubu zaleceń pokontrolnych.

Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

Nadawanie godności członka honorowego.

Ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego.

Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązania się Klubu.

§ 17

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy:

Obecności co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.

Bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania w drugim terminie.

O terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków każdego z członków Klubu zawiadamia Zarząd co najmniej 30 dni przed terminem Zebrania.

Terminy pierwszego i drugiego Zebrania mogą być wyszczególnione w jednym zawiadomieniu.

Każdemu członkowi uprawnionemu do czynnego prawa wyborczego przysługuje prawo jednego głosu.

§ 18

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

Z głosem czynnym – członkowie zwyczajni.

Z głosem biernym – członkowie uczestnicy.

Z głosem doradczym – członkowie honorowi, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§ 19

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

Z własnej inicjatywy.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu.

Na wniosek co najmniej ¼ członków Klubu uprawnionych do głosowania.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało powołane.

Zarząd

§ 20

Zarząd Klubu składa się z 5 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i dwóch członków Zarządu.

Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decydujący jest głos Prezesa.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku, w terminach wspólnie ustalonych przez członków Zarządu.

§ 21

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

Kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania.

Bieżące zarządzanie majątkiem Klubu.

Przyjmowanie i skreślanie członków.

Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

Uchwały Zarządu mogą być realizowane przez każdą z osób wchodzących w skład Zarządu, w porozumieniu z pozostałymi, bez konieczności uzyskania ich pisemnej zgody.

Komisja Rewizyjna

§ 22

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera się Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Członka Komisji Rewizyjnej.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Klubu.

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§ 23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Klubu należy:

Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Klubu.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Klubu wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień.

Zgłaszanie wniosków o udzielenie przez Walne Zebranie absolutorium Zarządowi oraz składanie sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zebraniu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wskazany przez niego członek Komisji ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V

Majątek i fundusze Klubu

§ 24

Na majątek Klubu składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 25

Na fundusze składają się: składki członkowskie, darowizny i zapisy, środki pochodzące z ofiarności prywatnej oraz zbiórek publicznych, dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty i inne wpływy.

§ 26

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych do kwoty 500 zł wymagana jest ustna zgoda jednego członka Zarządu Klubu.

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych powyżej kwoty 500 zł wymagana jest pisemna zgoda dwóch członków Zarządu Klubu.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 27

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków:

Podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.

Podjętej zwykłą większością głosów w drugim terminie bez względu na frekwencję. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określać tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawne.